header

Terénne úpravy

Zemné práce.

Prípravné práce pre stavby.

strRealizujeme zemné a  výkopové práce, úpravy terénov, demolačné práce, výstavby komunikácií, výkopy inžinierskych sietí, rekultivácie skládok a  ich zavezenie zeminou, výstavba, údržba, čistenie rybníkov a vodných tokov.

Súvisiace činnosti.

Kosenie trávnikov a lúk a akýchkoľvek zarastených plôch;

Pílenie dreva, stromov, štiepkovanie konárov;

Búracie a demolačné práce;

Upratovanie a čistenie interiérov a exteriérov;

Odhŕňanie snehu.